Centre de Formació SOIB Blanca Dona

Política de Privacitat

La utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquestes condicions, que en qualsevol moment podran ser modificades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

  • Responsable del tractament: El Servei d’Ocupació de les Illes Balears, amb domicili al carrer Camí Vell de Bunyola, 43, 07009 de Palma, portal web: http://soib.caib.es, garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en els termes que estableixen el Reglament UE 2016/679 de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • Finalitat del tractament de les dades personals: Les dades personals facilitades pels ciutadans mitjançant els diferents formularis o sol·licituds d’aquest web seran tractades en els termes que disposi la «Informació sobre el tractament de dades personals» que figuren en el formulari i la sol·licitud corresponents, on també s’identificarà el responsable del tractament.
  • Exercici de drets i reclamacions: La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament. Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): www.aepd.es/reglamento/derechos/conocetusderechos
  • Termini de conservació de dades: Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions del SOIB, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats; i en posterioritat en aplicació de la legislació sobre arxius.
  • Delegació de Protecció de Dades: La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència (Passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). L’adreça electrònica de contacte és protecciodades@dpd.caib.es.
  • La política de privacitat i la protecció de dades de caràcter personal dels llocs web d’altres organismes als quals es pot accedir des del web del SOIB són les que determini el titular del lloc web en qüestió.